ลำดับ ชื่อชุมนุม ปีการศึกษา จำนวน ดูข้อมูล
ลำดับ ชื่อชุมนุม ปีการศึกษา จำนวน ดูข้อมูล
1นักศึกษาวิชาทหารปีที่ 1นาย ทรงวุฒิ ดำมินเสก0/25 ดูข้อมูล
2พยาบาลนางสาว มาลัย สำโรง1/10 ดูข้อมูล
3A-MATH เกมคณิต คิดสนุกนางสาว ประภาวัลย์ มั่นใหญ่ชัยโชค1/20 ดูข้อมูล
4รักษ์ไทยนาง ศิริญาณี ดาวดิษฐ์2/20 ดูข้อมูล
5คิดเลขเร็วนาง ปภานันท์ พัสกุล3/20 ดูข้อมูล
6Junior Guideนาง นวรัตน์ โรเบิร์ตสัน5/20 ดูข้อมูล
7เพื่อนช่วยเพื่อน/TO BE NUMBER ONEนาง จุฑามาศ เจิมปลั่ง5/20 ดูข้อมูล
8ฝึกคิด คณิตศาสตร์นางสาว สุธาสินี บุญเพ็ง6/20 ดูข้อมูล
9กัดกระจกนางสาว สุพัตรา ฉิมสมจิตร์7/25 ดูข้อมูล
10คิดเลขเร็วนางสาว พรพรรณ จันทร์วงค์7/20 ดูข้อมูล
11English Corner นางสาว วรางคณา ศรีสุข8/20 ดูข้อมูล
12ภาษาอังกฤษน่ารู้นาง ศรีประภา นุ่นโฉม9/30 ดูข้อมูล
13การทำกล้วยตากและผลิตภัณฑ์จากกล้วยนาง ธัญพร ธมลพรรณ9/38 ดูข้อมูล
14ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหารปีที่ 3นาย ทรงวุฒิ ดำมินเสก9/25 ดูข้อมูล
15ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหารปีที่ 2นาย ทรงวุฒิ ดำมินเสก10/25 ดูข้อมูล
16ส่งเสริมประชาธิปไตยนางสาว กษิรา สังข์นวล12/25 ดูข้อมูล
17ตะลุยแดนมังกรนางสาว จิตราพัชญ์ คงสวัสดิ์12/20 ดูข้อมูล
18Guidance ; บริการแนะแนวนางสาว ศิริขวัญ มูลชนะ14/30 ดูข้อมูล
19สหกรณ์ร้านค้าบางกระทุ่มพิทยาคมนาง พิมลรัตน์ อ่ำอยู่14/20 ดูข้อมูล
20สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 2นางสาว นิตยา ทองทา14/20 ดูข้อมูล
21The English Homeนาย Adeel Ahmed14/20 ดูข้อมูล
22สาระคดีคู่ธรรมะนาย ไชยรัตน์ สุจริต15/25 ดูข้อมูล
23งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน-ครูนิรมลนางสาว นิรมล ทุมเพชร17/25 ดูข้อมูล
24งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน-ครูกานต์พิชชานางสาว กานต์พิชา จูชาวนา17/25 ดูข้อมูล
25งานสวนพฤกศาสตร์โรงเรียน-ครูฉัตรปนัดดานางสาว ฉัตรปนัดดา เจริญสุข17/25 ดูข้อมูล
26ภาษาญี่ปุ่นและเกมลับสมองนาย รุ่งโรจน์ เมฆนันทไพศิฐ17/20 ดูข้อมูล
27งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครูศรัญญานางสาว ศรัญญา การระเกตุ18/25 ดูข้อมูล
28ขับร้องเพลินบรรเทิงใจนาง นพรัตน์ พ่วงบุใหญ่18/18 ดูข้อมูล
29งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน-ครูพัชรี-3นางสาว พัชรี กลิ่นบุญ18/25 ดูข้อมูล
30สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน-ครูวราวุฒินาย วราวุฒิ โพธิ์เงิน19/25 ดูข้อมูล
31คอมพิวเตอร์ 1นางสาว เพียงขวัญ บัววังโป่ง20/20 ดูข้อมูล
32คอมพิวเตอร์ 2นาย มาโนช พรามพิทักษ์20/20 ดูข้อมูล
33คนรักต้นไม้นาง นงนุช หงษาวดี20/20 ดูข้อมูล
34งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน-ครูบุษบานางสาว บุษบา เพ็งผ่อง21/25 ดูข้อมูล
35ปฏิบัติดนตรีสากลนาย ชัยศิริ กระต่ายเทศ22/22 ดูข้อมูล
36ห้องสมุดนาย ชวลิต สุขคล้าย23/25 ดูข้อมูล
37กีฬาพัฒนาบุคลิกภาพนาย เฉลิมวุฒิ สุขเปีย25/25 ดูข้อมูล
38ออกกำลังกายกับภาษาจีนนาย ทวีวัฒน์ จีนบางช้าง26/30 ดูข้อมูล
39ขนมไทยนางสาว ศรีทัต ภู่นิยม27/20 ดูข้อมูล
40ศิลปะนาย สรายุทธ ชัยชราแสง28/35 ดูข้อมูล
41ศิลปะสร้างสรรค์นางสาว เกศกนก บุญอาจ30/30 ดูข้อมูล
42ศิลปะการแสดงนางสาว กัลยาณี เจ็กท่านา32/32 ดูข้อมูล
43Crossword Gamesนางสาว ศิริพรรณ ศิริลักษณ์35/35 ดูข้อมูล
44สิ่งประดิษฐ์คณิตศาสตร์นาย อิสรานุวัธน์ เมธาธีรชนกุล37/37 ดูข้อมูล
back

Created by BLACKTIE.CO