ลำดับ ชื่อชุมนุม ปีการศึกษา จำนวน ดูข้อมูล
ลำดับ ชื่อชุมนุม ปีการศึกษา จำนวน ดูข้อมูล
1English is fun - Teacher Nawarutนาง นวรัตน์ โรเบิร์ตสัน4/20 ดูข้อมูล
2สวนพฤกษศาสตร์ -ครูวาสนานางสาว วาสนา แย้มเสาธง9/20 ดูข้อมูล
3สวนพฤกษศาสตร์-ครูศรัญญานางสาว ศรัญญา การระเกตุ10/20 ดูข้อมูล
4สวนพฤกษศาสตร์ - ครูพัชรีนางสาว พัชรี กลิ่นบุญ10/20 ดูข้อมูล
5สวนพฤกษศาสตร์-ครูวราวุฒิ / ครูนิรมลนาย วราวุฒิ โพธิ์เงิน10/20 ดูข้อมูล
6สวนพฤกษศาสตร์-ครูบุษบานางสาว บุษบา พรมลังกา10/20 ดูข้อมูล
7สวนพฤกษศาสตร์-ครูกรองกาญจน์นาง กรองกาญจน์ สิงห์เรือง10/20 ดูข้อมูล
8สวนพฤกษศาสตร์-ครูเตือนใจนาง เตือนใจ สัจจวิมลกุล10/20 ดูข้อมูล
9เพื่อนช่วยเพื่อน To Be Number One-ครูจุฑามาศนาง จุฑามาศ เจิมปลั่ง11/20 ดูข้อมูล
10สำนวนชวนคิด ภาษิตสอนใจ-ครูสรัญญานาง สรัญญา ชำนาญผา12/20 ดูข้อมูล
11สวนพฤกษศาสตร์-ครูกานต์พิชชานางสาว กานต์พิชา จูชาวนา13/15 ดูข้อมูล
12รักษ์ไทย-ครูศิริญาณีนาง ศิริญาณี ดาวดิษฐ์14/15 ดูข้อมูล
13ลับสมองกับ Sudoku-ครูรุ่งโรจน์นาย รุ่งโรจน์ เมฆนันทไพศิฐ14/15 ดูข้อมูล
14คิดเลขเร็ว-ครูปภานันท์นาง ปภานันท์ พัสกุล15/15 ดูข้อมูล
15ขับร้องเพลินบรรเทิงใจ-ครูนพรัตน์นาง นพรัตน์ พ่วงบุใหญ่15/15 ดูข้อมูล
16English From Songs-ครูศรีประภานาง ศรีประภา นุ่นโฉม15/15 ดูข้อมูล
17นักศึกษาวิชาทหาร ปี2-ครูทรงวุฒินาย ทรงวุฒิ ดำมินเสก15/30 ดูข้อมูล
18นักศึกษาวิชาทหาร ปี3-ครูทรงวุฒินาย ทรงวุฒิ ดำมินเสก18/30 ดูข้อมูล
19The English Home-Teacher Sam นาย Adeel Ahmed18/15 ดูข้อมูล
20Learning from movies-ครูวรางคณานางสาว วรางคณา ศรีสุข18/18 ดูข้อมูล
21เกมเบ็ดเตล็ด-ครูศุภานันนาง ศุภานัน ปฏิสนธิ19/20 ดูข้อมูล
22ส่งเสริมประชาธิปไตย-ครูกษิรานางสาว กษิรา สังข์นวล19/20 ดูข้อมูล
23เพลงไทยในวรรณคดี-ครูพิมลรัตน์นาง พิมลรัตน์ อ่ำอยู่19/20 ดูข้อมูล
24ประวัติศาสตร์สัญจร-ครูนงลักษณ์นาง นงลักษณ์ พรหมหิตร20/20 ดูข้อมูล
25คอมพิวเตอร์1-ครูเพียงขวัญนางสาว เพียงขวัญ บัววังโป่ง20/20 ดูข้อมูล
26ธรรมะพาเพลิน-ครูไชยรัตน์นาย ไชยรัตน์ สุจริต20/20 ดูข้อมูล
27ห้องสมุดพาเพลิน-ครูสุพัตรานางสาว สุพัตรา ฉิมสมจิตร์20/20 ดูข้อมูล
28ชุมนุมพยาบาล-ครูนงนุชนาง นงนุช หงษาวดี20/20 ดูข้อมูล
29กีฬาสร้างสรรค์-ครูเฉลิมวุฒินาย เฉลิมวุฒิ สุขเปีย20/20 ดูข้อมูล
30ภาษาไทย...คำคม-ครูอรพรรณนาง อรพรรณ ภู่เจริญ20/20 ดูข้อมูล
31ดนตรีหรรษาพาเพลิน-ครูบุญชูเกียรตินาย บุญชูเกียรติ ผัดผล20/20 ดูข้อมูล
32ภาษาพาเพลิน-ครูนิตยานางสาว นิตยา ทองทา22/22 ดูข้อมูล
33คอมพิวเตอร์2-ครูมาโนชนาย มาโนช พรามพิทักษ์22/22 ดูข้อมูล
34คิดเลขเร็ว-ครูพรพรรณนางสาว พรพรรณ จันทร์วงค์23/23 ดูข้อมูล
35รักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ครูทองดี นาง ทองดี โรจวัฒนา23/23 ดูข้อมูล
36ช่างสร้างสรรค์-ครูศุภวัตรนาย ศุภวัตร รักวงค์24/25 ดูข้อมูล
37ชุมนุมขนมไทย-ครูศรีทัตนางสาว ศรีทัต ภู่นิยม24/24 ดูข้อมูล
38อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม-ครูธัญพรนาง ธัญพร ธมลพรรณ24/30 ดูข้อมูล
39นักศึกษาวิชาทหาร ปี1-ครูทรงวุฒินาย ทรงวุฒิ ดำมินเสก25/30 ดูข้อมูล
40ออกกำลังกายยุ้นต้งกับภาษาจีน-ครูทวีวัฒน์นาย ทวีวัฒน์ จีนบางช้าง25/25 ดูข้อมูล
41Crossword Game-ครูศิริพรรณนางสาว ศิริพรรณ ศิริลักษณ์27/27 ดูข้อมูล
42ศิลปะภาพประกอบ-ครูสรายุทธนาย สรายุทธ ชัยชราแสง31/31 ดูข้อมูล
43ศิลปะการแสดง-ครูกัลยาณีนางสาว กัลยาณี เจ็กท่านา32/32 ดูข้อมูล
44สิ่งประดิษฐ์คณิตศาสตร์-ครูอิสรานุวัธน์นาย อิสรานุวัธน์ เมธาธีรชนกุล38/38 ดูข้อมูล
back

Created by BLACKTIE.CO