ลำดับ ชื่อชุมนุม ปีการศึกษา จำนวน ดูข้อมูล
ลำดับ ชื่อชุมนุม ปีการศึกษา จำนวน ดูข้อมูล
1รักษ์ไทยนาง ศิริญาณี ดาวดิษฐ์2/20 ดูข้อมูล
2คิดเลขเร็วนาง ปภานันท์ พัสกุล4/20 ดูข้อมูล
3เพื่อนช่วยเพื่อน/TO BE NUMBER ONEนาง จุฑามาศ เจิมปลั่ง6/20 ดูข้อมูล
4นักศึกษาวิชาทหารปีที่ 1นาย ทรงวุฒิ ดำมินเสก7/25 ดูข้อมูล
5ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหารปีที่ 3นาย ทรงวุฒิ ดำมินเสก10/25 ดูข้อมูล
6พยาบาลนางสาว มาลัย สำโรง10/10 ดูข้อมูล
7English Corner นางสาว วรางคณา ศรีสุข11/20 ดูข้อมูล
8ส่งเสริมประชาธิปไตยนางสาว กษิรา สังข์นวล12/25 ดูข้อมูล
9ฝึกคิด คณิตศาสตร์นางสาว สุธาสินี บุญเพ็ง13/20 ดูข้อมูล
10คิดเลขเร็วนางสาว พรพรรณ จันทร์วงค์13/20 ดูข้อมูล
11สหกรณ์ร้านค้าบางกระทุ่มพิทยาคมนาง พิมลรัตน์ อ่ำอยู่14/20 ดูข้อมูล
12ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหารปีที่ 2นาย ทรงวุฒิ ดำมินเสก14/25 ดูข้อมูล
13A-MATH เกมคณิต คิดสนุกนางสาว ประภาวัลย์ มั่นใหญ่ชัยโชค14/20 ดูข้อมูล
14Junior Guideนาง นวรัตน์ โรเบิร์ตสัน15/20 ดูข้อมูล
15งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน-ครูกานต์พิชชานางสาว กานต์พิชา จูชาวนา15/25 ดูข้อมูล
16The English Homeนาย Adeel Ahmed15/20 ดูข้อมูล
17งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน-ครูนิรมลนางสาว นิรมล ทุมเพชร17/25 ดูข้อมูล
18สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 2นางสาว นิตยา ทองทา17/20 ดูข้อมูล
19งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน-ครูพัชรี-3นางสาว พัชรี กลิ่นบุญ18/25 ดูข้อมูล
20สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน-ครูวราวุฒินาย วราวุฒิ โพธิ์เงิน18/25 ดูข้อมูล
21ขับร้องเพลินบรรเทิงใจนาง นพรัตน์ พ่วงบุใหญ่18/18 ดูข้อมูล
22งานสวนพฤกศาสตร์โรงเรียน-ครูฉัตรปนัดดานางสาว ฉัตรปนัดดา เจริญสุข18/25 ดูข้อมูล
23ภาษาญี่ปุ่นและเกมลับสมองนาย รุ่งโรจน์ เมฆนันทไพศิฐ18/20 ดูข้อมูล
24งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครูศรัญญานางสาว ศรัญญา การระเกตุ19/25 ดูข้อมูล
25กัดกระจกนางสาว สุพัตรา ฉิมสมจิตร์19/25 ดูข้อมูล
26คอมพิวเตอร์ 1นางสาว เพียงขวัญ บัววังโป่ง20/20 ดูข้อมูล
27คอมพิวเตอร์ 2นาย มาโนช พรามพิทักษ์20/20 ดูข้อมูล
28ภาษาอังกฤษน่ารู้นาง ศรีประภา นุ่นโฉม21/30 ดูข้อมูล
29ตะลุยแดนมังกรนางสาว จิตราพัชญ์ คงสวัสดิ์21/20 ดูข้อมูล
30คนรักต้นไม้นาง นงนุช หงษาวดี22/20 ดูข้อมูล
31ปฏิบัติดนตรีสากลนาย ชัยศิริ กระต่ายเทศ22/22 ดูข้อมูล
32งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน-ครูบุษบานางสาว บุษบา เพ็งผ่อง22/25 ดูข้อมูล
33การทำกล้วยตากและผลิตภัณฑ์จากกล้วยนาง ธัญพร ธมลพรรณ22/38 ดูข้อมูล
34สาระคดีคู่ธรรมะนาย ไชยรัตน์ สุจริต24/25 ดูข้อมูล
35Guidance ; บริการแนะแนวนางสาว ศิริขวัญ มูลชนะ25/30 ดูข้อมูล
36กีฬาพัฒนาบุคลิกภาพนาย เฉลิมวุฒิ สุขเปีย26/25 ดูข้อมูล
37ขนมไทยนางสาว ศรีทัต ภู่นิยม27/20 ดูข้อมูล
38ออกกำลังกายกับภาษาจีนนาย ทวีวัฒน์ จีนบางช้าง28/30 ดูข้อมูล
39ศิลปะสร้างสรรค์นางสาว เกศกนก บุญอาจ30/30 ดูข้อมูล
40ห้องสมุดนาย ชวลิต สุขคล้าย31/25 ดูข้อมูล
41ศิลปะนาย สรายุทธ ชัยชราแสง32/35 ดูข้อมูล
42ศิลปะการแสดงนางสาว กัลยาณี เจ็กท่านา32/32 ดูข้อมูล
43Crossword Gamesนางสาว ศิริพรรณ ศิริลักษณ์36/36 ดูข้อมูล
44สิ่งประดิษฐ์คณิตศาสตร์นาย อิสรานุวัธน์ เมธาธีรชนกุล37/37 ดูข้อมูล
back

Created by BLACKTIE.CO