community >> รักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ครูทองดี

ชุมนุม : community


2560
รักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ครูทองดี
นาง ทองดี โรจวัฒนา
23

1. เพื่อส่งเสริมปลูกฝังค่านิยมความเป็นไทย

2.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักภูมิใจในวัฒนธรรมไทย

3.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย

 

Created by BLACKTIE.CO