community >> Crossword Games

ชุมนุม : community


2561
Crossword Games
นางสาว ศิริพรรณ ศิริลักษณ์
36

           การจัดกิจกรรมชุมนุม  Crossword Games

ครูที่ปรึกษาชุมนุม

นางสาวศิริพรรณ  ศิริลักษณ์

 

เงื่อนไขการรับสมัคร

1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  และปลาย        จำนวน      25คน

2.นักเรียนที่สนใจวิชาภาษาอังกฤษ และชอบเล่นเกม Crossword  Games อย่างแท้จริง

 

วัตถุประสงค์ของกิจกรรมชุมนุม

1. เพื่อให้นักเรียนฝึกสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้แม่นยำขึ้น

2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักวิธีการใช้พจนานุกรมคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับ Crossword Games

3. เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะการแข่งขัน Crossword Games ตามกติกาของสมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทย

4. เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน Crossword  Games ในระดับโรงเรียนหรือระดับภายนอกสถานศึกษา

 5. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกสมองด้านความจำ การวางแผนและการคิดอย่างมีระบบ
   
 6.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
  7. เพื่อให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

 

กิจกรรมที่จัดให้กับนักเรียน

1. สาธิตการเล่น Crossword  Games

2. นักเรียนศึกษากติกาการแข่งขัน  Crossword  Games

3. นักเรียนจับกลุ่มฝึกการแข่งขัน Crossword  Games

4. จัดการแข่งขัน Crossword  Games ระดับ ม.ต้น และระดับ ม. ปลาย

 

สถานที่จัดกิจกรรม

             ห้อง 328 (Hitech1)

Created by BLACKTIE.CO