community >> สิ่งประดิษฐ์คณิตศาสตร์-ครูอิสรานุวัธน์

ชุมนุม : community


2560
สิ่งประดิษฐ์คณิตศาสตร์-ครูอิสรานุวัธน์
นาย อิสรานุวัธน์ เมธาธีรชนกุล
38

วัตถุประสงค์

1) นักเรียนสามารถประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ทางคณิตศาสตร์ได้

2) นักเรียนนำความรูไปประกอบอาชีพอิสระได้

 

ภาระงาน

ประดิษฐ์ชิ้นงานจากวัสดุท้องถิ่นหรือวัสดุเหลือใช้

จำนวน 1 ชิ้น

 

ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับผม

Created by BLACKTIE.CO