community >> ภาษาพาเพลิน-ครูนิตยา

ชุมนุม : community


2560
ภาษาพาเพลิน-ครูนิตยา
นางสาว นิตยา ทองทา
22

ผลการเรียนรู็ที่คาดหวังของชุมนุม

1.  นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

2.  นักเรียนสร้างสรรค์งานจากความสนใจ

3.  นักเรียนได้ฝึกกระบวนคิดวิเคราะห์คิดสร้างสรรค์

 

Created by BLACKTIE.CO