community >> ชุมนุมขนมไทย-ครูศรีทัต

ชุมนุม : community


2560
ชุมนุมขนมไทย-ครูศรีทัต
นางสาว ศรีทัต ภู่นิยม
24

คำอธิบายรายวิชา
         ศึกษาความรู้ในการทำขนมไทย การเลือกซื้อ การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ ในการทำขนมไทยและการเก็บรักษาเครื่องปรุงสดและแห้ง เทคนิคการทำขนมไทย ชนิดต่างๆ การบรรจุ วิธีเก็บรักษา ขนมไทยไว้ให้ได้นาน และถูกสุขลักษณะ ปฏิบัติงานเตรียมวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องใช้ ในการทำขนมไทยแต่ละชนิด ทำขนมไทยประเภทต่างๆ บรรจุและเก็บ คำนวณค่าใช้จ่าย กำหนดราคาขาย

Created by BLACKTIE.CO