Home >> News >> เมื่อนักเรียนลงทะเบียนเลือกชุมนุมเสร็จแล้ว ควรตรวจสอบสถานะด้วยครับ

ข่าวประชาสัมพันธ์


เมื่อนักเรียนลงทะเบียนเลือกชุมนุมเสร็จแล้ว ควรตรวจสอบสถานะด้วยครับ

เมื่อนักเรียนลงทะเบียนเลือกชุมนุมเสร็จแล้ว ควรตรวจสอบสถานะด้วยครับ
สถานะ รอการตอบรับ ให้รอครูตอบรับการเข้าชุมนุม

สถานะ ตอบรับแล้ว แสดงว่า ครูรับนักเรียนเข้าชมุนุมแล้ว

สถานะ ปฏิเสธการตอบรับ ให้นักเรียนเลือกชุมนุมอื่นใหม่ อีกครั้ง

Created by BLACKTIE.CO